مؤسسه امور بین‌الملل و حوزه امنیت آلمان منتشر کرد:

نفی پایان تاریخ