نظم اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۵۰ چگونه تغییر خواهد کرد؟

چشم‌انداز ۲۰۵۰

مؤسسه امور بین‌الملل و حوزه امنیت آلمان منتشر کرد:

نفی پایان تاریخ