خلاصه بودجه

  • منابع مالی «مرکز بررسی‌های استراتژیک» ذیل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تأمین می‌گردد.
  • بودجه مرکز در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل منابع عمومی بوده که مبلغ ۲۲،۰۰۰ میلیون ریال آن تخصیص یافته و مبلغ ۲۱،۸۰۸ میلیون ریال هزینه شده‌است.
  • پس از ادغام «مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن» در این مرکز، بودجه آن در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۱۹،۷۳۹ میلیون ریال افزایش یافت. از مبلغ مذکور، ۶۷،۵۵۵ میلیون ریال تخصیص یافته و مبلغ ۶۱،۲۵۲ میلیون ریال آن هزینه شده‌است.
  • در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مبلغ ۱۱۹،۷۴۰ میلیون ریال اعتبار برای مرکز به تصویب رسیده‌است.