معرفی کتاب‌های مسائل راهبردی بحران آب (۱)

آیندۀ غذا و کشاورزی؛ چالش‌ها و روندها

در طول قرن گذشته، پیشرفت عظیمی در سرتاسر جهان در بهبود رفاه بشر به دست آمده است. جوامع به لطف جهش‌های کوانتومی در فناوری، شهرنشینی سریع، و نوآوری‌ها در سیستم‌های تولید، تغییر کرده‌اند. هنوز شرایط امروز با جهانِ «عاری از ترس و نیاز» که در زمان تأسیس سازمان ملل متحد ترسیم شده بود، فاصلۀ بسیار دارد. به طور مشابه، کارهای زیادی مانده که باید انجام شود تا چشم‌انداز سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد محقق گردد: خلق «جهانی عاری از گرسنگی و سوء تغذیه، جایی که غذا و کشاورزی، به شیوه‌ای پایدار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، به بهبود استانداردهای زندگی همۀ افراد به خصوص فقیرترینِ آنها کمک می‌کنند». این بخشی از کتاب «آینده غذا و کشاورزی؛ چالش‌ها و روندها» به‌عنوان اولین جلد از کتب شش‌گانه‌ی ترجمه شده توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در حوزه مسائل راهبردی بحران آب است که معرفی می‌شود.
تصویر آیندۀ غذا و کشاورزی؛ چالش‌ها و روندها

کتاب «آینده غذا و کشاورزی؛ چالش‌ها و روندها» ترجمه‌ای از گزارش «The future of food and agriculture – Trends and challenges» است که در سال ۲۰۱۷ توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (Food and Agriculture Organization of the United Nations) منتشر شده‌است. این گزارش توسط حنظله سلیمانی و سمیرا غلامرضا ترجمه و توسط موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی و با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ۲۸۷ صفحه به چاپ رسیده‌است.

چشم­‌انداز سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)[1]، «جهانی عاری از گرسنگی و سوء تغذیه است، جایی که غذا و کشاورزی، به شیوه‌ای پایدار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست­‌محیطی، به بهبود استانداردهای زندگی همۀ افراد به خصوص فقیرترینِ آنها کمک می‌کنند». برای کمک به کشورهای عضو در راستای تحقق این چشم­‌انداز – به صورت مجزا در سطح ملی و به صورت جمعی در سطح منطقه‌ای و جهانی – سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد چالش‌های اصلی که بخش مواد غذایی و کشاورزی با آن مواجه است را در نظر می‌گیرد. مطالعۀ حاضر، که برای مرور چهار سالۀ چارچوب راهبردی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد[2] و آماده‌سازی برنامۀ میان‌مدت سازمان ۲۱-۲۰۱۸ تهیه شده بود، چالش‌ها و روندهای اصلی جهانی تأثیرگذار بر مواد غذایی و کشاورزی در دهه‌های پیش‌رو را بیان می‌کند.

روندها و چالش‌هایی که در اینجا تحلیل می‌شوند هم زایندۀ بیم و هم مایۀ امید هستند. پیشرفت زیادی در کاهش گرسنگی و فقر و بهبود امنیت غذایی و تغذیه حاصل شده است. افزایش بهره‌وری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی به استفادۀ کارآتر از منابع و بهبود امنیت غذایی، کمک شایانی کرده ‌است. اما هنوز نگرانی‌های عمده‌ای وجود دارد. حدود ۷۹۵ میلیون نفر از مردم جهان هنوز از گرسنگی رنج می‌برند؛ و بیش از ۲ میلیارد نفر دچار کمبود ریزمغذی‌ها یا اَشکالی از مصرف بیش از حد مواد غذایی هستند. مضاف بر این، به دلیل فشارهای فزاینده بر منابع طبیعی و تغییر اقلیم، امنیت غذایی جهانی می‌تواند در خطر باشد، دو عاملی که هر دو، پایداری نظام‌های غذایی