شناسه خبر: 112638

سه شنبه 24 مرداد 1396 16:53

چالش‌های نظام ملی نوآوری

بررسی وضعیت ایران در شاخص‌های نوآوری، حاکی از وضعیت نسبتاً نامناسب کشور در مقایسه با کشورهای منطقه و در مقایسه با اهداف سند چشم‌انداز 1404 است. خبرگان حوزۀ مدیریت فناوری و سیاست‌گذاری علم و فناوری همواره به دنبال فرصتی برای بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود در راستای بهبود وضعیت نوآوری و توسعۀ فناوری در کشور بوده‌اند. در همین راستا به‌منظور نگارش مقاله «مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائه سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود آن»، نشست‌هایی با خبرگان این حوزه برگزار شده تا با استفاده از تجربیات و نظرهای آنان، سیاست‌هایی برای رفع چالش‌های مرتبط با علم و فناوری تدوین شود. در این مقاله، ابتدا شاخص‌های فناوری، نوآوری و اقتصادی ایران بررسی شده، سپس بر مبنای رویکرد نظام ملی نوآوری، چالش‌های نظام مطرح و سیاست‌ها و راهکارهای مناسب برای رفع این چالش‌ها ارائه شده است.

این مقاله در شماره ۲۳ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ویژه تابستان ۹۶ منتشر شده‌است.

برای دریافت و مطالعه متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده کنید.