شناسه خبر: 112729

شنبه 27 آبان 1396 09:43

نقش انجمن‌های علمی-دانشجویی در ارتقای دانش و فرهنگ در دانشگاه

بیست و چهارم آبان‌ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه مازندران به ارائه موضوع نقش انجمن‌های علمی در ارتقای دانش و فرهنگ در دانشگاه‌ها پرداختم.

انجمن‌های علمی به عنوان اجتماع علمی، نهادی غیررسمی متشکل از کنشگران علم و تعاملاتی است که به وجود می آورند و توسط اساسنامه انجمن علمی دانشجویی در ۱۷ ماده و آئیننامه انجمن‌های علمی دانشجویی در ۳۲ ماده و ۲۱ تبصره پشتیبانی حقوقی می‌شود.

به‌پیوست، فایل این ارائه قابل مشاهده است.

برای دریافت فایل موردنظر از لینک دانلود زیر استفاده کنید.