شناسه خبر: 112749

شنبه 4 آذر 1396 16:35

سناریوهای پیشِ روی آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای حقوقی، بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران

عراق در بین کشورهای همسایه، بیشترین اشتراکات را با جمهوری اسلامی ایران دارد و ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی این کشور به هر سرنوشتی که مبتلا شود، برای جمهوری اسلامی مهم تلقی می‌شود؛ چرا که می‌تواند جغرافیای سیاسی و دورنمای حقوقی ـ بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به شدت تهدید یا تقویت و به‌تبع، آن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، تبیین سناریوهای آیندۀ بحران عراق و ارزیابی و تحلیل تأثیرات متقابل آن بر حوزۀ حقوقی ـ بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلی این پژوهش است. با نظر به فاکتورها و نیروهای پیش‌ران کلیدی و مهم‌ترین موارد عدم قطعیت، سناریوهای تحولات آتی عراق، از منظر نویسندگان پژوهش عبارت‌اند از:

در بررسی تأثیرات هریک از این سناریوها بر وضعیت و دورنمای حقوقی، بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مشخص شد که مطلوب‌ترین سناریو برای ایران، سناریو عراق دموکراتیک است و در این راستا پیشنهادهایی عرضه می‌شود.

برای دریافت متن کامل مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.