شناسه خبر: 113127

دوشنبه 27 خرداد 1398 17:25

طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان

در این نشست سه‌ساعته، شرکتکنندگان نظرات سازنده خود را ارائه و بر محورهای ضروری ذیل تأکید کردند که برای پروژه‌ای در این سطح نیاز است:

- بررسی‌های دقیق مسائل استراتژیک برای امنیت ملی

- سایر گزینه‌های ممکن برای تأمین هدف طرح

- تغییرات و واقعیت‌های فنی، پیامدهای اجتماعی در مبدأ و مقصد

- وضعیت و تدقیق ارزیابی زیست‌محیطی

- و بررسی ابعاد مغفول طرح از منظر حقوق بینالملل و هیدروپلیتیک

لازم به ذکر است که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری از سال ۱۳۹۴ با ورود تخصصی به این موضوع، سعی در ایجاد هماندیشی و گفتمان تخصصی بین ذیمدخلان مختلف این طرح کرده است.