کد مطلب: 112741

شنبه 4 آذر 1396 13:46

نقش آموزش بر رابطۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت انرژی: یک تحلیل بین کشوری

در تحقیق حاضر، نویسندگان می‌خواهند به این پرسش پاسخ دهند که آیا سطح آموزش بالاتر می‌تواند زمینه‌ساز استفادۀ بیشتر از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاهش شدت انرژی باشد؟ برای این منظور، به برآورد عوامل مؤثر بر شدت انرژی با استفاده از داده­های ۱۱۹ کشور (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ م) پرداخته شده‌است. کشورها به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته (کشورها با توسعه انسانی بسیار بالا) و کشورهای درحال‌توسعه (کشورهای با سطح توسعۀ بالا، متوسط و پایین) تقسیم شده است. نتایج برآورد برای هر دو گروه نشان می‌دهد که افزایش سطح آموزش باعث افزایش بهره‌مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاهش شدت انرژی می­‌شود. به عبارت دیگر، رابطۀ فاوا با شدت انرژی از طریق گسترش آموزش قوی‌تر می­‌شود؛ بنابراین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار افزایش سطح آموزش می‌تواند سیاستی مؤثرتر برای کاهش شدت انرژی و درنتیجه افزایش امنیت تأمین انرژی و کاهش آلودگی زیست‌محیطی باشد.