کد مطلب: 112742

شنبه 4 آذر 1396 14:05

اثر تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به نقش پررنگ نفت و میزان فروش و قیمت آن در اقتصاد ایران و همچنین اقبال عموم مردم و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی رابطۀ‌ تغییرات قیمت نفت خام و بازده بورس موضوعی قابل‌توجه به نظر می‌رسد. این مطالعه هم‌انباشتگی و رابطۀ علت و معلولی بین قیمت نفت خام و بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرار داده­‌است. به نظر می­‌رسد قیمت نفت خام و بورس از طریق نرخ ارز در اقتصاد رابطه داشته باشند که در واقع تغییر در قیمت نفت خام تأثیری مستقیم بر نرخ ارز دارد و تغییرات نرخ ارز بر بورس تاثیرگذار است. برای بررسی فرضیه‌های این پژوهش از داده‌های مربوط به بازده بورس، نرخ ارز و قیمت روزانۀ سبد اوپک در بازۀ زمانی ۱۳۸۳ـ۱۳۹۵ استفاده شده است. همچنین، برای بررسی رابطه میان متغیرها نیز از آزمون هم‌انباشتگی استفاده شده است و درنهایت هم‌انباشتگی میان متغیرها مورد تأیید قرارگرفته و همچنین رابطه‌ای بلندمدت بین متغیرهای موردبررسی کشف شد. در واقع، وجود هم‌انباشتگی بیان می‌کند در انتقال تغییرات قیمت نفت به بورس عدم تقارن وجود دارد. ازنقطه‌نظر سرمایه‌گذاران، هم‌انباشتگی بورس و قیمت نفت بیان می‌کند که تنوع سبد سرمایه‌گذاری با نگهداری سرمایه در بازار نفت و بورس به‌صورت همزمان به‌طور محسوس و معنی‌داری ریسک بازار و سودآوری بلندمدت را افزایش نمی‌دهد.

برای دریافت متن کامل مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.