کد مطلب: 112746

شنبه 4 آذر 1396 15:43

بررسی اثر وجود کشور رقیب و امکان اقدام متقابل در نتایج تحریم‌ها؛ نمونۀ موردی تحریم ایران

تحریم‌ها به‌عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی در نظر گرفته می‌شوند. مطالعات نظری در مورد تحریم جنبه‌های مختلف این موضوع را بررسی کرده‌اند. اما اثر دو موضوع بر تحریم به خوبی بررسی نشده است: اولاً امکان اقدام متقابل کشور تحریمشونده و ثانیاً حضور کشورهای رقیب برای کشور تحریم‌شونده. برای پرداختن به این دو نقص، از نظریه بازی استفاده شده است. در این مقاله، شش بازی مطالعه شده است که در تعداد مراحل، چگونگی محاسبه مطلوبیتها و حضور یک کشور رقیب با یکدیگر متفاوت‌اند. نتایج نشان می‌دهد امکان اقدام متقابل، این فرصت را به کشور تحریم‌شونده می‌دهد که محاسبات کشور تحریم‌کننده را تغییر دهد. چنین امکانی احتمال وقوع تحریم را کاهش میدهد. با این حال، حضور یک کشور رقیب این فرصت را خنثی می‌کند و وضع تحریم را برای کشور فرستنده ساده‌تر می‌کند. محمدصادق کریمی (دانشجوی دکترای مهندسی انرژیِ دانشگاه صنعتی شریف) و دکتر عباس ملکی (دانشیارِ دانشکده مهندسی انرژیِ دانشگاه صنعتی شریف) در مقاله خود به بررسی اثر «وجود کشور رقیب» و «امکان اقدام متقابل» در نتایج تحریم‌ها پرداختند.

برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده کنید.