کد مطلب: 112950

دوشنبه 5 آذر 1397 15:43

در شماره سیزدهم بولتن تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می‌شود:

مسائل مربوط به کار و اشتغال زنان؛ تجربه ترکیه

شماره سیزدهم بولتن «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در چهار حوزه سیاست محیط‌ زیست، سیاست علم و فناوری، سیاست اجتماعی و فرهنگی و سیاست اقتصادی برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذینفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند «سیاستگذاری زیستمحیطی بریتانیا و اتحادیه اروپا»، «شاخصه‌های علم، فناوری و نوآوری در سیاستگذاری: تجربه‌ی کشور نیجریه»، «مسائل مربوط به کار و اشتغال زنان: تجربه ترکیه»، «ارزیابی برنامههای کارآفرینی فراگیر در اروپا» و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.