کد مطلب: 125684

دوشنبه 23 فروردین 1400 09:22

نشست تخصصی

کاربست رویکرد شبکه در مواجهه و مدیریت مسائل عمومی در فرآیند سیاستگذاری بخش عمومی