کد مطلب: 91518

شنبه 21 اسفند 1395 10:35

ضرورت بین المللی شدن آموزش عالی (با تاکید بر آموزش مهندسی)

1. مباحث سیاسی نظیر سیاست خارجی کشورها، ایجاد امنیت ملی، صلح و گفتگو و ارتفای هویت ملی از جمله مسائلی بودند که در دهه های اخیر نقش قابل توجهی در بین‌المللی شدن نظام آموزش عالی بسیاری از کشورها ایفا نموده اند.

2. انگیزه های اقتصادی از جمله رشد و رقابت پذیری، تأمین تقاضای آکادمیک، ورود به بازار نیروی کار، انگیزه های مالی و ... هستند.

3. در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی می توان به نقش دانشگاهها در ایجاد گفتمان مشترک میان فرهنگهای مختلف و تربیت افراد با شایستگی هایی در ترازهای جهانی اشاره نمود.

4. انگیزه های آکادمیک نیز شامل توجه به ابعاد بین‌المللی و بین فرهنگی در فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و بالا بردن اعتبار/ رتبه نهادهای آموزش عالی است که با بهبود کیفیت و استانداردهای آموزشی حاصل می‌شود.

1. دسته اول شامل روندهایی می شوند که پیش بینی می شود نقش قابل توجهی در پیشرفت حوزه های مختلف علم و فنآوری و رسیدن به مرزهای دانش ایفا خواهند نمود. از جمله این حوزه ها بحث توسعه پایدار، انرژی های تجدیدپذیر، فنآوری های نوظهور و پیشرفته و ... را می توان نام برد. نظام آموزش عالی کشور باید بتواند برنامه‌هایی را برای مواجهه با این روندها طرح ریزی و پیاده سازی نماید تا در عرصه های جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

2. دسته دوم شامل روندهایی است که نظام آموزش عالی را در کشورها متحول و تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله آموزش‌های مجازی، فنآوری های یادگیری و یادگیری دیجیتال، روش ها و برنامه‌های جدید آموزشی و تحصیلی همچون برنامه‌های پویا[1]، یادگیری مشارکتی و ... لذا تلاش برای بین‌المللی شدن آموزش عالی مستلزم ارتقای وضعیت این نظام در این حوزه ها نیز هست.

1. انجام مطالعات پیمایش در خصوص موسسات آموزش عالی در سطح کشور و جهان با هدف شناسایی روندهای فعلی و تدوین سیاست های کلان. برای مثال، و همانطور که در نمودار زیر دیده می‌شود، طی پیمایشی که در کشورهای اروپایی انجام شده است، موسسات آموزشی اروپایی به ترتیب موارد ذیل را در بین‌المللی شدن خود حائز اهمیت قلمداد نموده‌اند:

· بهبود کیفیت خدمات خود دانشگاه

· آماده نمودن دانشجویان برای مواجهه با پدیده جهانی شدن

· جذب دانشجویان بین‌المللی

· بهبود رتبه جهانی دانشگاه

· بهبود کیفیت فعالیتهای تحقیق و توسعه

· رقابت پذیری بیشتر با سایر دانشگاهها

· تأمین نیاز بازار و تربیت دانش آموخته هایی که مهارت لازم برای ورود به بازارهای جهانی را دارند.

· منافع مادی دانشگاه

2. طراحی و توسعه رشته های آموزشی جدید که با روندهای جهانی شدن همسو باشد.

3. تقویت برنامه‌های آموزشی به گونه ای که از محتوایی چندفرهنگی و بین‌المللی برخوردار باشد (تدریس دروس به زبان انگلیسی و اعطای مدارک بین‌المللی).

4. افزایش همکاری های پژوهشی بین‌المللی

5. برنامه جابجایی و تبادل دانشجو و اعضای هیأت علمی با سایر دانشگاهها

6. طراحی برنامه‌های آموزشی مجازی و از راه دور

7. اجرای پروژه های توسعه ای با هدف ارتفای توانمندی

1. بهبود کیفیت و تنوع برنامه‌هایی که با هدف جابجایی و تبادل دانشجو و هیأت علمی به انجام می رسد.

2. افزایش تمرکز بر بین‌المللی شدن محتوای برنامه‌های آموزشی و خروجی های یادگیری.

3. توجه و تعهد بیشتر نظامهای آموزش عالی دنیا بر همکاری های آموزشی عادلانه و مبتنی بر اصول اخلاقی


[1] Mobility programs

لینک مقاله را می‌توانید اینجا نیز بیابید.