مرکز بررسی‌های استراتژیک منتشر کرد:

کتاب «پیش نویس قانون نمونه تنظیم گری» روانه بازار شد

کتاب «پیش نویس قانون نمونه تنظیم گری» کتابی است که در جهت ساماندهی به وضعیت سازمان‌های تنظیم‌گر تخصصی و صنفی به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه شده است. این کتاب در 12 باب و 235 صفحه توسط جناب آقای فرهاد جم در سال 1399 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب
شهرها با تعامل پویا بین نیروهای اجتماعی، اقتصادی و بیوفیزیکی مشخص می‌شوند. آنها به طور فزاینده در معرض نفوذهای جهانی هستند و افزایش روندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در مقیاس جهانی، پیش نیاز درک تغییرات شهری در اطراف جهان است.این مقاله تلاش دارد یک چارچوب مفهومی را فراهم کند که از طریق آن به کشف روابط قدرت در تشکیل ساخت و ساز جهانی به عنوان یک گفتمان، بدون از دست دادن بینایی در این راه که آن ریشه در تغییرات کیفی انجام شده در فرایندهای اجتماعی مختلف از تعامل در مقیاس جهانی دارد می‌پردازد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی بر آن دارد با دیدی علمی و استدلالی به بررسی بازتاب‌های جهانی‌شدن اقتصاد در تدوین اکولوژی اجتماعی مناطق شهری ایران و به تاثیرات این فرایند در بعد جغرافیایی و فضایی پرداخته شود. در این پژوهش با توجه به وضعیتی که بر شهرهای ایران از جمله کلان‌شهر اهواز حاکم است استدلال می­شود با ورود کلان‌شهر اهواز به عرصه فرایند جهانی‌شدن شاهد تغییرات اساسی در ابعاد اکولوژی اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، فرهنگی، زیست محیطی و تکنولوژیکی خواهیم بود.
عدالت فضایی در حوزه بهداشت و درمان یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه پایدار است. توسعه پایدار نمیتواند بدون داشتن یک جمعیت سالم تحقق پیدا کند و از سوی دیگر، بهداشت جمعیت نمیتواند بدون داشتن محیطزیست سالم و اقتصاد قوی حفظ شود از این‌رو، هدف از این مقاله شناسایی الگوی توزیع فضایی امکانات و تسهیلات بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان است.روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-تحلیلی و منبع داده‌ها سالنامه آماری ۱۳۹۰ است. داده‌ها با استفاده از تکنیک های آماری نظیر تاپسیس، تحلیل خوشه، و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج بیانگر توزیع فضایی نابرابر شهرستان‌های استان گلستان از نظر میزان توسعه بهداشتی-درمانی است. گرگان بالاترین و گمیشان پایین‌ترین سطح توسعه بهداشتی-درمانی دارد. فاصله با مرکز استان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نابرابری فضایی است.عدالت فضایی نیازمند کاهش شکاف توسعه‌ای بین شهرستان‌های استان است.
متن «آموزش به مثابه کالای اشتراکی» بخشی از کتاب «بازاندیشی در آموزش » است (تهیه شده توسط یونسکو)، پیشنهادی برای بازتعریف آموزش غیر پایه به عنوان «کالای اشتراکی» ارائه داده است. سوا از اینکه با انگاره کالای اشتراکی به عنوان یک هنجار سیاستگذارانه مخالف یا موافق باشیم، این تعریف از آموزش عمومی کمک خواهد کرد تا مخاطب ایرانی نسبت به تحولات در عرضه و تقاضای آموزشی حساس تر شده و فهم متفاوتی از سیاستگذاری آموزشی در عصر اطلاعات به دست آورد.
خبر سیاست اجتماعی و فرهنگی
در گزارش «سیاستگذاری احیای خلیج گرگان و تالاب میانکاله» به قلم لعیا خاکی، ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی تالاب میانکاله و خلیج گرگان و صورت‌بندی دیدگاه‌های مختلف مطرح در خصوص مکانیسم و سازوکار اجرایی نجات خلیج گرگان، تلاش شده همگرایی و واگرایی چشم‌اندازهای موجود را دسته‌بندی و سازوکار سیاستی ارائه کند.
خبر تنوع زیستی
پژوهش حاضر در پی ارائه مدلی کارآمد از سیاست‌گذاری خدمت سربازی با بهره‌گیری از عوامل کلان ملی است. محقق با مطالعه اکتشافی به استخراج شش مولفه کلان ملی که موثر بر سیاست‌گذاری خدمت سربازی هستند، می‌پردازد. وضعیت فرهنگی اجتماعی، تغییرات جمعیتی، ساختار سازمانی ارتش، تحولات فنآوری و تخصصی شدن جنگ‌ها، وضعیت اقتصادی جامعه و همچنین وضعیت ژئوپلیتیکی ایران شش عامل اثرگذار بر سیاست‌گذاری خدمت سربازی در این پژوهش است. بنابراین محقق مدل اولیه تحقیق را با ابتنا بر این شش مولفه طرح می‌کند. سپس محقق با بهره‌گیری از تکنیک دلفی و ارائه پرسش‌نامه به جامعه خبرگی در سه نوبت اقدام به گردآوری دیدگاه و نظریات خبرگان می‌کند؛ آنگاه با استفاده از آزمون بای‌نومیال و آزمون همبستگی اقدام به سنجش میزان تاثیرگذاری مولفه‌های کلان ملی بر سیاستگذاری خدمت سربازی و در واقع آزمون مدل اولیه می‌کند. به این ترتیب مدل نهایی سیاستگذاری خدمت سربازی تایید می‌شود.هدف از پژوهش ارائه مدلی از سیاست‌گذاری خدمت سربازی با تاکید بر وضعیت فرهنگی اجتماعی ایران است برای غلبه بر مشکلات سیاستگذاری خدمت سربازی است و محقق در پایان به ارائه پیشنهادهای اجرایی در حوزه سیاستگذاری خدمت سربازی می‌پردازد.
روز یکشنبه ششم تیرماه 1400 جلسه تخصصی با عنوان «ساماندهی نظام سلامت روان در کشور» در سالن تدبیر و امید مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد. مدیریت این نشست بر عهده جناب آقای دکتر ابراهیم حاجیانی معاون مرکز بوده است.حاضران نشست جناب آقای دکتر رفیعی (هیئت‌علمی دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی و متخصص حوزه سلامت روان)؛ جناب آقای دکتر ریاحی (هیئت‌علمی دانشگاه مازندران و متخصص حوزه سلامت روان)؛ جناب آقای دکتر جعفری فرد (از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)؛ جناب آقای دکتر علی اسدی (نماینده وزارت بهداشت)؛ جناب آقای دکتر وحیدنیا (نماینده سازمان بهزیستی)؛ سرکار خانم دکتر رضوان مدنی (معاون سازمان بهزیستی کشور)؛ جناب آقای دکتر یعقوبی (نماینده انجمن روانشناسی ایران)؛ جناب آقای دکتر حاتمی (نماینده سازمان نظام روانشناسی) و جناب آقای دکتر ایزدی و جناب آقای دکتر یعقوبی (نماینده وزارتخانه آموزش و پرورش) در ارتباط با نظام سلامت روان کشور، مسائل و چالش‌های آن و راه‌حل تقویت جایگاه نظام سلامت روان در کشور به گفتگو پرداختند.
خبر گزارش نشست
به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور در زمان درگیری با بیماری کرونا، پیچیدگی‌های خاص بیماری ویروس کرونا و نحوه گسترش، شیوع و اوج‌گیری‌های آن، دولت دوازدهم در مدیریت کلان شرایط کشور و مدیریت بیماری با چند چالش بنیادین مواجه بوده است.در مجموع و با پرهیز از هرگونه اغراق باید گفت دولت دوازدهم توانسته در دوره تصدی حدود یکسال و نیم خود در مدیریت بیماری کرونا دستاوردهای مهمی را حاصل کند. کتاب حاضر خلاصه و اجمالی از مجموعه فعالیت‌های دولت دوازدهم در عرصه مدیریت بیماری کرونا ظرف مدت زمانی بهمن 1398 تا اسفندماه 1399 است که برای استحضار ملت شریف ایران منتشر شده است.
خبر مطالعات کرونا