7
خرداد 1396
نشست‌های آینده پژوهی (3)

آینده دیپلماسی در جهان

17
اردیبهشت 1396
نشست‌های امنیت انرژی (4)

بررسی ابعاد امنیت شبکه برق ایران

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی انرژی، اتاق N2
12
اردیبهشت 1396
نشست‌های امنیت انرژی (3)

صنعت نفت، امنیت انرژی و آینده آن

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی انرژی، اتاق N2
10
اردیبهشت 1396
نشست آینده پژوهی 2

آینده اقتصاد انرژی‌های تجدید پذیر در ایران

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی انرژی، اتاق N2