مسعود درودی

اطلاعات تماس

darroudi@css.ir

پروفایل انگلیسی

پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

دانشگاه تهران

دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

darroudi@css.ir