مسعود درودی

اطلاعات تماس

darroudi@css.ir

پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

دانشگاه تهران

کاندیدای دکتری سیاست‌گذاری عمومی

darroudi@css.ir