دیاکو حسینی

پروفایل انگلیسی

تحلیلگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

تحلیلگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری