سجاد فتاحی

اطلاعات تماس

fattahisajjad@gmail.com

پروفایل انگلیسی

پژوهشگر فرهنگی-اجتماعی

دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر سیستم‌های حکمرانی

fattahisajjad@gmail.com