نرگس آذری

پروفایل انگلیسی

پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی