حسین مینایی

پروفایل انگلیسی

جهاد دانشگاهی تهران

دکتری آیند‌ه‌پژوهی


تخصص‌ها

  • دفاعی
  • امنیتی
  • نظامی