باقر انصاری

اطلاعات تماس

b_ansari@sbu.ac.ir

پروفایل انگلیسی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتری حقوق خصوصی-دانشگاه تهران

b_ansari@sbu.ac.ir


تخصص‌ها

  • حقوق رسانه
  • حقوق خصوصی
  • حقوق شهروندی
  • حقوق مالکیت فکری
  • حقوق بشر