En

سعید اکبری

دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اص

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی( برنامه ریزی خطی)، دانشگاه مازندران(1380)، کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1374)، رئیس گروه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دفتر اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی(88 تا کنون)، مدیر پروژه بانک اطلاعات مکانیزه شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها (88-83)، کارشناس ارشد دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی(83-79).