تصویر نرگس آذری

نرگس آذری

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

تصویر حسام الدین آشنا

حسام الدین آشنا

دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

ashna@css.ir

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مشاور رئیس‌جمهور، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
تصویر مهدی آهویی

مهدی آهویی

ژنو سوییس

دکتری روابط بین‌الملل

تصویر باقر انصاری

باقر انصاری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتری حقوق خصوصی-دانشگاه تهران

b_ansari@sbu.ac.ir

تصویر سلیمان پاک سرشت

سلیمان پاک سرشت

دانشگاه بوعلی‌سینا

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، عضو هیات علمی

pakseresht@css.ir

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
تصویر مجید تفرشی

مجید تفرشی

رویال هالووی لندن

تصویر جعفر توفیقی داریان
عضو انجمن آموزش مهندسی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس جمعیت توسعه علمی ایران
تصویر محدثه جلیلی

محدثه جلیلی

دانشگاه مازندران

کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی

jalili@css.ir

تصویر آسیه حایری یزدی

آسیه حایری یزدی

پژوهشگر سیاستگذاری انرژی

A.Haieri-Yazdi@sussex.ac.uk