تصویر مسعود درودی

مسعود درودی

دانشگاه تهران

دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

darroudi@css.ir

تصویر سیما رفسنجانی‌نژاد

سیما رفسنجانی‌نژاد

دانشگاه تهران

دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

rafsanjani@css.ir

تصویر علی سرزعیم

علی سرزعیم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری اقتصاد

تصویر محمد فاضلی

محمد فاضلی

دانشگاه شهیدبهشتی

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

fazeli@css.ir

معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
تصویر سجاد فتاحی

سجاد فتاحی

دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر سیستم‌های حکمرانی

fattahisajjad@gmail.com

تصویر عبدالله گیویان

عبدالله گیویان

لندن، کالج سواس

دکتری انسان‌شناسی دین

تصویر عباس ملکی

عباس ملکی

صنعتی شریف، موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی)

دکتری مدیریت استراتژیک

maleki@css.ir

دانشیار سیاست‌گذاری انرژی در دانشگاه صنعتی شریف و سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی
تصویر سید جلال الدین میرنظامی

سید جلال الدین میرنظامی

تربیت مدرس

دکتری مهندسی منابع آب

تصویر حسین مینایی

حسین مینایی

جهاد دانشگاهی تهران

دکتری آیند‌ه‌پژوهی