تصویر دیاکو حسینی

دیاکو حسینی

تحلیلگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

تصویر فاطمه خوشدلی

فاطمه خوشدلی

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه خاتم

کارشناسی ارشد

khoshdeli@css.ir

تصویر مسعود درودی

مسعود درودی

دانشگاه تهران

دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

darroudi@css.ir

تصویر سیما رفسنجانی‌نژاد

سیما رفسنجانی‌نژاد

دانشگاه تهران

دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

rafsanjani@css.ir

تصویر علی سرزعیم

علی سرزعیم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری اقتصاد

تصویر محمد فاضلی

محمد فاضلی

دانشگاه شهیدبهشتی

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

fazeli@css.ir

معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
تصویر سجاد فتاحی

سجاد فتاحی

دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر سیستم‌های حکمرانی

fattahisajjad@gmail.com

تصویر عبدالله گیویان

عبدالله گیویان

لندن، کالج سواس

دکتری انسان‌شناسی دین

تصویر عباس ملکی

عباس ملکی

صنعتی شریف، موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی)

دکتری مدیریت استراتژیک

maleki@css.ir

دانشیار سیاست‌گذاری انرژی در دانشگاه صنعتی شریف و سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی