تصویر مجید تفرشی

مجید تفرشی

رویال هالووی لندن

تصویر معصومه تقی‌زادگان

معصومه تقی‌زادگان

دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

دکتری علوم ارتباطات

Taghizadegan@alumni.ut.ac.ir

تصویر امیرحسین تمنایی

امیرحسین تمنایی

دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

tamannaei@css.ir

سردبیر اجرایی سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
تصویر جعفر توفیقی داریان
عضو انجمن آموزش مهندسی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس جمعیت توسعه علمی ایران
تصویر محدثه جلیلی

محدثه جلیلی

دانشگاه مازندران

کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی

jalili@css.ir

تصویر ابراهیم حاجیانی

ابراهیم حاجیانی

دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

ebhajiani@css.ir

تصویر آسیه حایری یزدی

آسیه حایری یزدی

پژوهشگر سیاستگذاری انرژی

A.Haieri-Yazdi@sussex.ac.uk

تصویر دیاکو حسینی

دیاکو حسینی

تحلیلگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

تصویر محمدرضا خردپیشه

محمدرضا خردپیشه

آزاد اسلامی

کارشناسی

info@css.ir