تصویر حسین اسدی

حسین اسدی

استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن علوم خاک ایرا

تصویر امیر اسلامی

امیر اسلامی

هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

تصویر مهدی اسلامی

مهدی اسلامی

کارشناس حوزه آب

eslamimehdi@gmail.com

تصویر محسن اسلامی

محسن اسلامی

فلسفه

دانش‌آموخته

s.mohseneslami@gmail.com

تصویر کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان

هیئت علمی دانشگاه تهران، دبیر کمیسیون اجتماعی دولت

دکتری سیاست‌گذاری

ashtrian@ut.ac.ir

تصویر معصومه اشتیاقی

معصومه اشتیاقی

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

eshtiyaghi87@yahoo.com

تصویر احسان اعجازی

احسان اعجازی

دانشگاه گیلان

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل

ehsan.ejazi@gmail.com

تصویر سید فخرالدین افضلی

سید فخرالدین افضلی

دانشگاه دولتی شیراز

دکتری

fafzali@gmail.com

تخصص‌ها؛ فرسایش و حفاظت خاک(ریزگرد)، ترسیب کربن، آلودگی خاک و آب
تصویر صادق الحسینی

صادق الحسینی

مشاور اقتصادی و مدیر سایت اقتصادآنلاین

فوق لیسانس مدیریت عمومی توسعه و روابط بین الملل

تخصص‌ها؛ اقتصاد،‌ روابط بین‌الملل،‌ مدیریت عمومی توسعه