تصویر حسین مینایی

حسین مینایی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دافوس آجا

دکتری آیند‌ه‌پژوهی

تصویر امیر ناظمی اشنی

امیر ناظمی اشنی

مرکز تحقیقات سیاست علمی

دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری

nazemi@nrisp.ac.ir