تصویر فاطمه خوشدلی

فاطمه خوشدلی

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه خاتم

کارشناسی ارشد

khoshdeli@css.ir

تصویر مسعود درودی

مسعود درودی

دانشگاه تهران

دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

darroudi@css.ir

تصویر سیما رفسنجانی‌نژاد

سیما رفسنجانی‌نژاد

دانشگاه تهران

دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

rafsanjani@css.ir

تصویر علی سرزعیم

علی سرزعیم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری اقتصاد