تصویر وحید کشافی‌نیا

وحید کشافی‌نیا

پژوهشگر شفافیت برای ایران

v.kashafinia@gmail.com

تصویر نوید کلانتری

نوید کلانتری

مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه

دکترای برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک

Kalantari@iust.ac.ir

تخصص‌ها؛ اقتصاد حمل و نقل، مدلسازی سیستم‌های حمل و نقل، تحلیل شبکه‌های حمل و نقل
تصویر مهدی کلاهی

مهدی کلاهی

دکتری جامعه‌شناسی محیط‌زیست

تصویر یحیی کمالی

یحیی کمالی

هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتری سیاستگذاری عمومی

yahyakamali@yahoo.com

تخصص‌ها؛ روش‌های سیاستگذاری، توسعه پایدار، سلامت اداری
تصویر سید آهنگ کوثر

سید آهنگ کوثر

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

دکتری روابط آب، خاک و گیاه

تصویر الهه کولایی

الهه کولایی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتری علوم سیاسی

ekolaee@ut.ac.ir

تصویر لیلا یزدان‌پناه

لیلا یزدان‌پناه

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتری جامعه‌شناسی

lyazdanpanah@uk.ac.ir

تصویر زهرا یزدانی پرایی

زهرا یزدانی پرایی

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست،

wwwyazdani@gmail.com

تصویر زهره یزدانی پرایی

زهره یزدانی پرایی

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست

تصویر ابوالقاسم یعقوبی

ابوالقاسم یعقوبی

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

دکتری روانشناسی

yaghobi41@yahoo.com

تخصص‌ها: روانشناسی تربیتی، روانشناسی اجتماعی، فلسفه آموزش و پرورش.