تصویر سید فخرالدین افضلی

سید فخرالدین افضلی

دانشگاه دولتی شیراز

دکتری

fafzali@gmail.com

تخصص‌ها؛ فرسایش و حفاظت خاک(ریزگرد)، ترسیب کربن، آلودگی خاک و آب
تصویر صادق الحسینی

صادق الحسینی

مشاور اقتصادی و مدیر سایت اقتصادآنلاین

فوق لیسانس مدیریت عمومی توسعه و روابط بین الملل

تخصص‌ها؛ اقتصاد،‌ روابط بین‌الملل،‌ مدیریت عمومی توسعه
تصویر فرانک امیدی

فرانک امیدی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

تصویر حسین انصاری

حسین انصاری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتری علوم و مهندسی آب

Ansary@um.ac.ir

تخصص‌ها؛ مدیریت آب
تصویر رضا انصاری

رضا انصاری

دانشگاه اصفهان

دکتری مدیریت فناوری

rezaansar@yahoo.com

تخصص ‌ها؛
مدیریت و سیاست‌گذاری تکنولوژی و نوآوری
تصویر باقر انصاری

باقر انصاری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتری حقوق خصوصی-دانشگاه تهران

b_ansari@sbu.ac.ir

تصویر بنیامین انصاری نسب

بنیامین انصاری نسب

دانشگاه آزاد هرمزگان

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

Ben.ansari.n@gmail.com

تصویر حامد اکبری

حامد اکبری

پژوهشگر سیاستگذاری دولت الکترونیک