تصویر فرانک امیدی

فرانک امیدی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

تصویر حسین انصاری

حسین انصاری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتری علوم و مهندسی آب

Ansary@um.ac.ir

تخصص‌ها؛ مدیریت آب
تصویر رضا انصاری

رضا انصاری

دانشگاه اصفهان

دکتری مدیریت فناوری

rezaansar@yahoo.com

تخصص ‌ها؛
مدیریت و سیاست‌گذاری تکنولوژی و نوآوری
تصویر باقر انصاری

باقر انصاری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتری حقوق خصوصی-دانشگاه تهران

b_ansari@sbu.ac.ir

تصویر بنیامین انصاری نسب

بنیامین انصاری نسب

دانشگاه آزاد هرمزگان

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

Ben.ansari.n@gmail.com

تصویر سعید اکبری

سعید اکبری

دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اص

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

Sa_akbari1@yahoo.com

تخصص‌ها؛ تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی مکانیزه بانک‌های اطلاعات بنگاه‌های تجاری
تصویر الیزابت سی. اکونومی

الیزابت سی. اکونومی

مدیر گروه مطالعات آسیای شورای روابط خارجی آمریکا

تصویر علی ایزدی

علی ایزدی

صداوسیما

کارشناسی ارشد تبلیغات تجاری

تصویر فواد ایزدی

فواد ایزدی

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتری ارتباطات جمعی

f.izadi@ut.ac.ir