تصویر محمد فاضلی

محمد فاضلی

دانشگاه شهیدبهشتی

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

fazeli@css.ir

استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
تصویر سجاد فتاحی

سجاد فتاحی

دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر سیستم‌های حکمرانی

fattahisajjad@gmail.com

تصویر نسرین قنواتی

نسرین قنواتی

دانشگاه تهران

دکتری سیاستگذاری عمومی

ghanavati@css.ir

تصویر عبدالله گیویان

عبدالله گیویان

لندن، کالج سواس

دکتری انسان‌شناسی دین

تصویر عباس ملکی

عباس ملکی

صنعتی شریف، موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی)

دکتری مدیریت استراتژیک

maleki@css.ir

دانشیار سیاست‌گذاری انرژی در دانشگاه صنعتی شریف و سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی
تصویر سید جلال الدین میرنظامی

سید جلال الدین میرنظامی

تربیت مدرس

دکتری مهندسی منابع آب

تصویر حسین مینایی

حسین مینایی

دکتری آیند‌ه‌پژوهی

تصویر امیر ناظمی اشنی

امیر ناظمی اشنی

مرکز تحقیقات سیاست علمی

دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری

nazemi@nrisp.ac.ir

تصویر غلامرضا کردستانی

غلامرضا کردستانی

تهران

دکترای حسابداري

gkordestani@yahoo.com