تصویر زهرا اکبری

زهرا اکبری

دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

z.akbari7395@gmail.com

تصویر سعید اکبری

سعید اکبری

دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اص

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

Sa_akbari1@yahoo.com

تخصص‌ها؛ تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی مکانیزه بانک‌های اطلاعات بنگاه‌های تجاری
تصویر الیزابت سی. اکونومی

الیزابت سی. اکونومی

مدیر گروه مطالعات آسیای شورای روابط خارجی آمریکا

تصویر علی ایزدی

علی ایزدی

صداوسیما

کارشناسی ارشد تبلیغات تجاری

تصویر فواد ایزدی

فواد ایزدی

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتری ارتباطات جمعی

f.izadi@ut.ac.ir

تصویر مینا باباشاهی

مینا باباشاهی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری غذا و تغذیه

m.babashahi21@gmail.com

تصویر سجاد باقرپور

سجاد باقرپور

دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

sbagerpour@yahoo.com

تصویر سید کامران باقری

سید کامران باقری

عضو هيئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

دکترای مديريت نوآوری

info@hamafarini.com

تخصص‌ها؛ مديريت نوآوری، مديريت مالکيت فکری، تجاری‌سازی فناوری
تصویر علی باقری

علی باقری

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری- استادیار گروه مهندسی منابع آب

تصویر نیکنام ببری

نیکنام ببری

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

arshadnianiknam@gmail.com