تصویر محمدرضا پویافر

محمدرضا پویافر

دانشگاه علوم انتظامی امین

عضو هیئت علمی

mrpouyafar@gmail.com

تصویر محمد تاجیک

محمد تاجیک

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

Tajiklegal@gmail.com

وکیل پایه یک دادگستری
تصویر عباس تاجیک

عباس تاجیک

دانشگاه تهران

کاندیدای دکتری علوم سیاسی

atajik@ut.ac.ir

تصویر حسین تبریزنیا

حسین تبریزنیا

کارشناس ارشد علوم سیاسی

tabriz_nia@yahoo.com

تصویر مجید تفرشی

مجید تفرشی

رویال هالووی لندن

تصویر سحر تقی‌پور

سحر تقی‌پور

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل

staghipour8@gmail.com

تصویر معصومه تقی‌زادگان

معصومه تقی‌زادگان

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران

taghizadegan.km@gmail.com

تصویر امیرحسین تمنایی

امیرحسین تمنایی

دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

tamannaei@css.ir

سردبیر اجرایی سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران