نشست بیست و هشتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بررسی چالش‌های هیدروپلیتیک ایران و لزوم دیپلماسی آب در حل تنش‌های سیاسی-آبی

بیست و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوشنبه 24 آبان ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه و دکتر حجت میان‌آبادی، پژوهشگر هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب و با عنوان «بررسی چالش‌های هیدروپلیتیک ایران و لزوم دیپلماسی آب در حل تنش‌های سیاسی-آبی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و هفتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بایسته‌های توسعه و امنیت انسانی

بیست و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سیزده مهر ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر علی‌اشرف نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با عنوان «بایسته‌های توسعه و امنیت انسانی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و ششم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نگرشی متفاوت در مطالعه پدیده خشکیدگی بلوط در جنگل‌های زاگرس

بیست و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دو شهریورماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر عبدالحمید پاپ‌زن، عضو هیات‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه و با عنوان «نگرشی متفاوت در مطالعه پدیده خشکیدگیِ بلوط در جنگل‌های زاگرس» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و پنجم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

توسعه حمل‌ونقل گازسوز؛ ضرورت بازار ایران

بیست و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ نوزده مردادماه 1395، با سخنرانی آقای مهندس حسین ایزانلو، مدیرعامل شرکت گسترشِ انرژی نوین و با عنوان «توسعه حمل‌ونقل گازسوز؛ ضرورتِ بازار ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و چهارم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نظام مالکیت منابع آبی در ایران

بیست و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوازده مردادماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر غلامرضا مدنیان، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و با عنوان «نظام مالکیت منابع آب در ایران» برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
بیست و سومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و نهم تیرماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر محمدرضا کلاهی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با عنوان «اسلام داعشی یا داعش اسلامی: تاریخ‌زدایی از اسلام و زمینه‌زدایی از داعش در مطبوعات آمریکا» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و دوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بین‌حوضه‌ای آب

بیست و دومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست تیر ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر حجت میان‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و با عنوان «بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بین‌حوضه‌ای آب» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و یکم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

موانع استحصال انرژی‌های نو در ایران

بیست و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ هفدهم خردادماه 1395، با سخنرانی آقای مهدی مافی، و با عنوان «موانع استحصال انرژی‌های نو در ایران» برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز