نشست بیست و ششم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نگرشی متفاوت در مطالعه پدیده خشکیدگی بلوط در جنگل‌های زاگرس

بیست و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دو شهریورماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر عبدالحمید پاپ‌زن، عضو هیات‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه و با عنوان «نگرشی متفاوت در مطالعه پدیده خشکیدگیِ بلوط در جنگل‌های زاگرس» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و پنجم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

توسعه حمل‌ونقل گازسوز؛ ضرورت بازار ایران

بیست و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ نوزده مردادماه 1395، با سخنرانی آقای مهندس حسین ایزانلو، مدیرعامل شرکت گسترشِ انرژی نوین و با عنوان «توسعه حمل‌ونقل گازسوز؛ ضرورتِ بازار ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و چهارم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نظام مالکیت منابع آبی در ایران

بیست و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوازده مردادماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر غلامرضا مدنیان، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و با عنوان «نظام مالکیت منابع آب در ایران» برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
بیست و سومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و نهم تیرماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر محمدرضا کلاهی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با عنوان «اسلام داعشی یا داعش اسلامی: تاریخ‌زدایی از اسلام و زمینه‌زدایی از داعش در مطبوعات آمریکا» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و دوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بین‌حوضه‌ای آب

بیست و دومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست تیر ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر حجت میان‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و با عنوان «بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بین‌حوضه‌ای آب» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و یکم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

موانع استحصال انرژی‌های نو در ایران

بیست و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ هفدهم خردادماه 1395، با سخنرانی آقای مهدی مافی، و با عنوان «موانع استحصال انرژی‌های نو در ایران» برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
بیستمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ نه خردادماه 1395، با سخنرانی آقای ولی کوزه‌گر کالجی، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، و با عنوان «مطالعه تطبیقی طرح‌های راه ابریشم چین و آمریکا در آسیای مرکزی و جنوبی: جایگاه و موقعیت منطقه‌ای ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست نوزدهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ایران و میزبانی قطر در جام‌جهانی 2022

نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ و پوریا آستارکی تحلیلگر رسانه و با عنوان «ایران و میزبانی قطر در جام‌جهانی 2022» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز