نشست پانزدهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت و رفاه عمومی

پانزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سی و یکم فروردین‌ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر مهدی فیضی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، و با عنوان «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت و رفاه عمومی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
چهاردهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ هفدهم فروردین‌ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر علیرضا مساح‌بوانی، دانشیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تهران، و با عنوان «بررسی راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف کشور از تغییر اقلیم در سال‌های آتی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 11 اسفند 94، با سخنرانی مجتبی لشکربلوکی (دکترای مدیریت استراتژیک و مشاور وزیر اقتصاد) برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست دوازدهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ارزیابی و بررسی سالنامه موازنه دفاعی 2016

دوازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 9 اسفند 1394، با سخنرانی دکتر مجید تفرشی و دکتر عباس قیداری با عنوان «ارزیابی و بررسی سالنامه موازنه دفاعی 2016»، در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست یازدهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بررسی آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف کشور از تغییر اقلیم در سال‌های آتی

یازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و هفتم بهمن‌ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر علیرضا مساح‌بوانی، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تهران، و با عنوان «بررسی آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف کشور از تغییر اقلیم در سال‌های آتی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست دهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

پسابرجام و رابطه ایران و آمریکا، چرخش از مفهوم سیاسی به نگاه

دهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 20 بهمن 1394، با سخنرانی آقای دکتر سید جواد میری، جامعه‌شناس و دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و با عنوان «پسابرجام و رابطه ایران و آمریکا، چرخش از مفهوم سیاسی به نگاه فرهنگی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست نهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

چشم‌انداز سیاستگذاری تکنولوژی‌های برترساز دفاعی و امنیتی در افق 2050

نهمین نشست از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سیزدهم بهمن‌ماه 1394، با سخنرانی آقای عباس قیداری، مدیر گروه مطالعات دفاعی و امنیتی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در محل این مرکز برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 6 بهمن‌ماه 1394، با سخنرانی دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار (استاد دانشگاه شهید بهشتی و ریاست مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی) با عنوان «تأملاتی در باب اصلاح نظام اقتصادی ایران»، در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز