بیست و سومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و نهم تیرماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر محمدرضا کلاهی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با عنوان «اسلام داعشی یا داعش اسلامی: تاریخ‌زدایی از اسلام و زمینه‌زدایی از داعش در مطبوعات آمریکا» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و دوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بین‌حوضه‌ای آب

بیست و دومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست تیر ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر حجت میان‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و با عنوان «بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بین‌حوضه‌ای آب» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و یکم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

موانع استحصال انرژی‌های نو در ایران

بیست و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ هفدهم خردادماه 1395، با سخنرانی آقای مهدی مافی، و با عنوان «موانع استحصال انرژی‌های نو در ایران» برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
بیستمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ نه خردادماه 1395، با سخنرانی آقای ولی کوزه‌گر کالجی، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، و با عنوان «مطالعه تطبیقی طرح‌های راه ابریشم چین و آمریکا در آسیای مرکزی و جنوبی: جایگاه و موقعیت منطقه‌ای ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست نوزدهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ایران و میزبانی قطر در جام‌جهانی 2022

نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ و پوریا آستارکی تحلیلگر رسانه و با عنوان «ایران و میزبانی قطر در جام‌جهانی 2022» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست هجدهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

آبخوان‌داری با سیلاب: راهکاری بومی برای مقابله با بحران آب

هجدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت‌ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر مجتبی پاکپرور، پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، و با عنوان «آبخوان‌داری با سیلاب: راهکاری بومی برای مقابله با بحران آب» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست هفدهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

تاثیر فساد بر مشروعیت نظام

هفدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ چهارده اردیبهشت ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و با عنوان «تأثیر فساد بر مشروعیت نظام» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست شانزدهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نارسایی‌های مقررات‌گذاری در ایران با رویکرد مقررات‌گذاری انتقال فناوری

شانزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ هفتم اردیبهشت‌ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر مهدی هداوند، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، و با عنوان «نارسایی‌های مقررات گذاری در ایران با رویکرد مقررات‌گذاری انتقال فناوری» برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز