گفتگوی راهبردی «آب، خاک و امنیت غذایی» با حضور دکتر محمد فاضلی و دکتر پیمان خواجوی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
گفتگوی راهبردی «سیاستگذاری عدالت جنسیتی و توسعه پایدار انسانی» با حضور دکتر حسام‌الدین آشنا، دکتر سوسن باستانی، دکتر مولاوردی و مرحوم دکتر قانعی‌راد در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
نشستی تخصصی تاثیر فساد بر مشروعیت نظام با حضور دکتر احمد توکلی و دکتر حسام الدین آشنا در تالار تدبیر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ با حضور اساتید دانشگاه و دانشجویان و در ادامه سلسله نشست های گفت و گوهای راهبردی این مرکز برگزار شد، دکتر احمد توکلی، نماینده مجلس به بررسی ریشه ها و راهکارهای عملی برخورد با پدیده فساد پرداخت.
ویدئو فیلم
نشست تخصصی «بررسی تبعات انتقال آب بین حوضه ای» با حضور دکتر سلیمان پاک سرشت و دکتر حجت میان آبادی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۵ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
نشست تخصصی «بحران آب تا تهدید امنیت ملی» با حضور دکتر کاوه مدنی در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۶ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
گفتگوی راهبردی با موضوع «مقابله با تروریسم در سطح بین المللی و جایگاه ایران» و با حضور دکتر محمد فاضلی و حسین قریبی در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
نشست تخصصی «درآمدی بر اولویت‌های و مسائل سیاستگذاری حقوقی و قضایی» با حضور دکتر محمد فاضلی و دکتر باقر انصاری در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۵ در تالار تدبیر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
نارسایی‌های مقررات‌گذاری در ایران با رویکرد مقررات‌گذاری انتقال فناوری با حضور دکتر علی سرزعیم و دکتر مهدی هداوند در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم