دکتر حسام‌الدین آشنا در بازدید از پارک فناوری پردیس و درگفتگوی صریح و صمیمانه با فعالان استارتاپی گفت: من به اینجا نیامده‌ام تا امید بدهم؛ بلکه باید واقع‌بین باشیم و بدانیم که در یک جنگ قرار داریم چرا که استارتاپ‌ها از یک‌سو تهدیدکننده کسب‌وکارهای سنتی است و از سوی دیگر تهدیدکننده کسانی است که نانشان از طریق رانت و فساد است.