توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در دنیای دانش‌بنیان و رقابتی امروز امری حیاتی و سرنوشت‌ساز است. این در حالی است که پدیده جهانی‌شدن، سیاست‌گذاری در این حوزه اثرگذار را دشوارتر و پیچیده‌تر ساخته است. از این رو، بسیاری از دولت‌ها در تدوین و اجرای سیاست‌های کارآمد در زمینه تربیتِ معلمِ ترازِ جهانی توفیقات لازم را به‌دست نیاورده‌اند. هدف پژوهش طراحی مدلی برای اثربخشی سیاست‌گذاری تربیت معلم در مواجهه با تغییرات جهانی‌شدن است. پرسش اصلی این است که سیاست‌گذاری تربیت معلم برای پاسخگویی خردمندانه به دگرگونی‌های و آثار جهانی‌شدن بر حرفه معلمی می‌بایست از چه ابعاد، جهت‌گیری‌ها و مشخصاتی برخوردار باشد؟ بر اساس فرضیه تحقیق، سیاست‌گذاری تربیت معلم در عصر جهانی‌شدن باید ضمن پرهیز از تقلیل-گرایی و جزءنگری، از ویژگی‌های جامعیت، نظام‌مندی و انسجام برخوردار باشد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شیوه‌های اکتشافی و سنتزپژوهی و جمع‌آوری داده‌ها با روش اسنادی و کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است. پس از طبقه‌بندی اطلاعات حاصله و استخراج مضامین و مقوله‌های اصلی، مدل نظری پژوهش ارائه شده است. بر أساس یافته‌ها و نتایج، مدل طرحی شده شامل چهار راهبرد کلان، شانزده مؤلفه و سی‌ودو راهکار است.
از آن‌جا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌ اصلی ترین و رسمی ترین رسانه جمعی در ایران است و از این جهت جایگاهی ویژه دارد، مقوله نظارت بر حرکت درست و متعالی این نهاد ضروری است. بر همین اساس، برمبنای قانون اساسی، ساز و کار نظارتی برون سازمانی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برای آن تعبیه شده است. به همین خاطر، ارزیابی عملکرد شورای نظارت بر صداوسیما امری ضروری است.این پژوهش در پی کشف مسائل و آسیب‌های ناظر به عملکرد شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما است. به این منظور با انجام و تحلیل مضمونی 13 مصاحبه با خبرگان این حوزه ، نهایتاً 5 کد یکپارچه‌ساز که معرف مسائل و آسیب‌های شورا است، صورت‌بندی شده که شامل موارد زیر است:1-مشکلات قانونی شورا2-ضعف ساختاری و مالی در شورا3-آسیب در نوع نظارت شورا4-ضعف اعضای شورا5-مشکلات قانونی و پیچیدگی در سازمان صدا وسیما
شهرها با تعامل پویا بین نیروهای اجتماعی، اقتصادی و بیوفیزیکی مشخص می‌شوند. آنها به طور فزاینده در معرض نفوذهای جهانی هستند و افزایش روندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در مقیاس جهانی، پیش نیاز درک تغییرات شهری در اطراف جهان است.این مقاله تلاش دارد یک چارچوب مفهومی را فراهم کند که از طریق آن به کشف روابط قدرت در تشکیل ساخت و ساز جهانی به عنوان یک گفتمان، بدون از دست دادن بینایی در این راه که آن ریشه در تغییرات کیفی انجام شده در فرایندهای اجتماعی مختلف از تعامل در مقیاس جهانی دارد می‌پردازد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی بر آن دارد با دیدی علمی و استدلالی به بررسی بازتاب‌های جهانی‌شدن اقتصاد در تدوین اکولوژی اجتماعی مناطق شهری ایران و به تاثیرات این فرایند در بعد جغرافیایی و فضایی پرداخته شود. در این پژوهش با توجه به وضعیتی که بر شهرهای ایران از جمله کلان‌شهر اهواز حاکم است استدلال می­شود با ورود کلان‌شهر اهواز به عرصه فرایند جهانی‌شدن شاهد تغییرات اساسی در ابعاد اکولوژی اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، فرهنگی، زیست محیطی و تکنولوژیکی خواهیم بود.
عدالت فضایی در حوزه بهداشت و درمان یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه پایدار است. توسعه پایدار نمیتواند بدون داشتن یک جمعیت سالم تحقق پیدا کند و از سوی دیگر، بهداشت جمعیت نمیتواند بدون داشتن محیطزیست سالم و اقتصاد قوی حفظ شود از این‌رو، هدف از این مقاله شناسایی الگوی توزیع فضایی امکانات و تسهیلات بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان است.روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-تحلیلی و منبع داده‌ها سالنامه آماری ۱۳۹۰ است. داده‌ها با استفاده از تکنیک های آماری نظیر تاپسیس، تحلیل خوشه، و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج بیانگر توزیع فضایی نابرابر شهرستان‌های استان گلستان از نظر میزان توسعه بهداشتی-درمانی است. گرگان بالاترین و گمیشان پایین‌ترین سطح توسعه بهداشتی-درمانی دارد. فاصله با مرکز استان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نابرابری فضایی است.عدالت فضایی نیازمند کاهش شکاف توسعه‌ای بین شهرستان‌های استان است.
پژوهش حاضر در پی ارائه مدلی کارآمد از سیاست‌گذاری خدمت سربازی با بهره‌گیری از عوامل کلان ملی است. محقق با مطالعه اکتشافی به استخراج شش مولفه کلان ملی که موثر بر سیاست‌گذاری خدمت سربازی هستند، می‌پردازد. وضعیت فرهنگی اجتماعی، تغییرات جمعیتی، ساختار سازمانی ارتش، تحولات فنآوری و تخصصی شدن جنگ‌ها، وضعیت اقتصادی جامعه و همچنین وضعیت ژئوپلیتیکی ایران شش عامل اثرگذار بر سیاست‌گذاری خدمت سربازی در این پژوهش است. بنابراین محقق مدل اولیه تحقیق را با ابتنا بر این شش مولفه طرح می‌کند. سپس محقق با بهره‌گیری از تکنیک دلفی و ارائه پرسش‌نامه به جامعه خبرگی در سه نوبت اقدام به گردآوری دیدگاه و نظریات خبرگان می‌کند؛ آنگاه با استفاده از آزمون بای‌نومیال و آزمون همبستگی اقدام به سنجش میزان تاثیرگذاری مولفه‌های کلان ملی بر سیاستگذاری خدمت سربازی و در واقع آزمون مدل اولیه می‌کند. به این ترتیب مدل نهایی سیاستگذاری خدمت سربازی تایید می‌شود.هدف از پژوهش ارائه مدلی از سیاست‌گذاری خدمت سربازی با تاکید بر وضعیت فرهنگی اجتماعی ایران است برای غلبه بر مشکلات سیاستگذاری خدمت سربازی است و محقق در پایان به ارائه پیشنهادهای اجرایی در حوزه سیاستگذاری خدمت سربازی می‌پردازد.
احداث سدهای مخزنی در 5 دهه گذشته زمینه ساز جابجایی بیش از 80 میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. بر اساس داده و اطلاعات گردآوری شده توسط محقق، در ایران نیز بیش از 2 میلیون نفر جمعیت به دلیل احداث سدها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. هدف این پژوهش بررسی آثار و پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر دو شیوه مدیریت آزادسازی مخازن سدها، نقد این دو سیاست و چرایی بروز آثار و پیآمدها و شناسایی عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردی و پیآمدهای آن بوده است که بعنوان نخستین تجربه در سطح ملی بشمار می‌آید. روش پژوهش کیفی و از تکنیک نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. شرکت‌کنندگان این پژوهش 85 نفر از مطلعین و خبرگان محلی بودند که با پرسشنامه نیمه ساختمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده و اطلاعات بدست آمده بر اساس سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد‌گذاری انتخابی تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها در برگیرنده 1213 مفهوم کلی است که در قالب 251 مقوله فرعی، 39 مقوله اصلی و 2 مقوله مرکزی نشان داده شدند. یافته‌های پژوهش بر اساس مدل پارادیمی، پایداری نسبی حوزه اجتماعی و فرهنگی را در سیاست جابجایی و اسکان مجدد و از هم گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را در سیاست جبران نقدی خسارت نشان می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر می‌تواند در راستای ضرورت تغییر رویکردها، اصلاح لوایح قانونی، تعیین متولی حوزه اجتماعی و لزوم پایش و ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.