هادی حکیمی، ایرج تیموری و محمدتقی معبودی استادیاران و دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز به تحلیل رابطۀ بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران پرداخته اند. این مقاله در شماره ۲۹ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی به چاپ رسیده است.
خبر مشاركت سیاسی

برای اولین‌بار منتشر می‌شود:

از حکمرانی اسلامی تا دولت معیار

کتاب «طراحی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های اساسی حکمرانی اسلامی» نوشته حسن رضایی و با همکاری روح‌الله دهقانی و مهرداد کیانپور از جمله طرح‌های مصوب مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دوره ریاست دکتر پرویز داودی بوده، که برای اولین‌بار منتشر می‌شود.
خبر کارنامه
ایران از جمله معدود کشورهایی است که در چشم‌انداز سیاسی و آرمانی خویش به دنبال تحقق سیاست‌های فرهنگی است. از این رو، تأکید بر اجرای سیاست‌های فرهنگی ایرانی اسلامی و فقدان شاخص‌های فرهنگ سیاسی سبب شده تا نتوان به مقایسه و ارزیابی فرهنگ‌پذیری سیاسی در جامعه اقدام نمود.
هادی حکیمی، ایرج تیموری و محمدتقی معبودی استادیاران و دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز به تحلیل رابطۀ بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران پرداخته اند. این مقاله در شماره ۲۹ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی به چاپ رسیده است.
خبر مشاركت سیاسی

برای اولین‌بار منتشر می‌شود:

از حکمرانی اسلامی تا دولت معیار

کتاب «طراحی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های اساسی حکمرانی اسلامی» نوشته حسن رضایی و با همکاری روح‌الله دهقانی و مهرداد کیانپور از جمله طرح‌های مصوب مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دوره ریاست دکتر پرویز داودی بوده، که برای اولین‌بار منتشر می‌شود.
خبر کارنامه
ایران از جمله معدود کشورهایی است که در چشم‌انداز سیاسی و آرمانی خویش به دنبال تحقق سیاست‌های فرهنگی است. از این رو، تأکید بر اجرای سیاست‌های فرهنگی ایرانی اسلامی و فقدان شاخص‌های فرهنگ سیاسی سبب شده تا نتوان به مقایسه و ارزیابی فرهنگ‌پذیری سیاسی در جامعه اقدام نمود.