چهل و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ شنبه 7 مرداد ماه 1396، با سخنرانی دکتر کاوه مدنی استاد سیاست و تحلیل سیستم‌ها در مرکز سیاست و محیط زیستِ امپریال کالج لندن و با عنوان «از بحران آب تا تهدید امنیتِ ملی: روایت سرزمینی ورشکسته از تکاپو برای انکار واقعیت» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهلم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

جایگاه عقلانیت نوین در چین

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوشنبه 26 تیر ماه 1396، با سخنرانی دکتر حسین قریب مدیرعامل گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر و با عنوان «جایگاه عقلانیت نوین در چین» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست سی و نهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ایران و گذر از جهان تک‌قطبی به جهان چندقطبی

سی و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ یکشنبه بیست و دوی اسفند ماه 1395، با سخنرانی دکتر بهروز عبدالوند استاد بازنشستۀ دانشگاه آزاد برلین و عضو شورای روابط خارجی آلمان و با عنوان «ایران و گذر از جهان تک‌قطبی به جهان چندقطبی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست سی‌ و هشتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

الزامات محیط زیستیِ برنامه ششم توسعه

سی‌ و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ شنبه چهارده اسفند ماه 1395، با سخنرانی خانوم دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و با عنوان «الزامات محیطِ زیستیِ برنامه ششم توسعه» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست سی‌ و هفتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نگاهی به برنامه چهارم کنترل ایدز از منظر طراحی، اجرا و ارزیابی

سی‌ و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه سه اسفند ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر فرداد درودی رئیس دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در مورد ایدز و با عنوان «نگاهی به برنامه چهارم کنترل ایدز از منظر طراحی، اجرا و ارزیابی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست سی‌ و ششم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

از حیات برهنه تا فیگورشناسی پلاسکو: تحلیل اقتصادی-سیاسی حادثه

سی‌ و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ یک‌شنبه اول اسفند ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر عباس گرگی عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران و با عنوان «از حیات برهنه تا فیگورشناسی پلاسکو: تحلیل اقتصادی-سیاسی حادثه» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست سی‌ و پنجم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

تحلیل نظام انتخابات از منظر قانون جدید احزاب

سی‌ و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه 19 بهمن ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر داوود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با عنوان «تحلیل نظام انتخابات از منظر قانون جدید احزاب» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی
سی‌ و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه 12 بهمن ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر سعید خالوزاده، پژوهشگر مطالعات اروپای وزارت خارجه و آقای دکتر محمد جوادی پژوهشگر مرکز تحقیقاتِ استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و با عنوان «بازبینیِ روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی