خلاصه بودجه

  • منابع مالی «مرکز بررسی‌های استراتژیک» ذیل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تأمین می‌گردد.
  • بودجه مرکز در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳ میلیارد تومان از محل منابع عمومی بوده که مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن تخصیص یافته است.
  • پس از ادغام «مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن» در این مرکز، بودجه آن در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت. از مبلغ مذکور، ۶ میلیارد ۷۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تخصیص یافته است.
  • در سال ۹۶ نیز بودجه مرکز با افزایش اندک نسبت به سال ۹۵، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۷۴ میلیون تومان بود. از بودجه مصوب مبلغ ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.
  • بودجه مرکز در سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که تا پایان سال مبلغ ۳ میلیارد و ششصد میلیون تومان تخصیص یافته است.
  • بودجه مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز در سال ۹۸، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که تا پایان سال مبلغ ۳ میلیارد و ششصد و بیست و دو میلیون و ۷۹۹ هزار تومان تخصیص یافته است.