شناسه خبر: 113086

شنبه 31 فروردین 1398 10:53

بررسی شاخص‌های عصب‌شناختی فرهنگ مردم ایران

پژوهش «بررسی شاخص­‌های عصب­­‌شناختی فرهنگ مردم ایران و تدوین کاربست­‌های آن در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط دکتر وحید نجاتی (دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی) در تابستان ۱۳۹۱ و در دوره دوم دولت محمود احمدی‌نژاد به انجام رسیده است. در چکیده این طرح آمده است:

فرهنگ به مجموعه ای از باورها، آداب و رسوم و رفتارها گفته می شود که تعاملات موجوداتی که گروهی زندگی می­‌کنند را شکل می­‌دهد. یکی از راه‌های مطالعه فرهنگ، بررسی ارزش­‌های حاکم بر جامعه است. هدف از این مطالعه برررسی ارزش‌های فردگرایی- جمع‌گرایی، ساختار قدرت، تحمل ابهام، مردگرایی-‌زن گرایی و آینده‌نگری در مردم ایران است.

این مطالعه مقطعی در ۲۱۹۹ نفر ایرانی در ۷ قومیت شامل فارس، کرد، لر، ترک، مازنی، لک و بختیاری انجام شد. آزمون ارزش‌های فرهنگی هافستد پس از هنجاریابی و تحلیل عاملی مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر آن برای هر بعد آزمون ضمنی برای سنجش ارزش­‌های فرهنگی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل واریانس چند راهه برای بررسی اثر نسل (دوگروه زیر ۳۵ سال و بالای ۳۵ سال)، جنس (دوگروه مرد و زن)، تحصیلات (دو گروه زیردانشگاهی و دانشگاهی) و قومیت (۷ قوم) مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها نشان داد که ایرانیان مردمانی پذیرای قدرت سلسله مراتبی، تقریباً جمع گرا، مردسالار و با تحمل ابهام بالا هستند. اثر تعاملی متغییر‌ها نشان داد ساختار قدرت در قوم لر و لک بیشتر از فارس، سلسله مراتبی است، زنان تحمل ابهام بالاتر دارند و مردان نگرش مردسالارانه بیشتری دارند.

براساس یافته‌های این پژوهش می توان گفت ساختار قدرت توزیع شده الگوی مناسبی برای مدیریت در ایران نیست. جمع­‌گرایی در جوانان کشور نیازمند احیاء و تقویت است. وضعیت تحمل ابهام بیانگر عدم تاب آوری در برابر قوانین و ساختارهای از پیش تعیین شده است. نقش های جنسیتی نیازمند احیاء و تقویت هستند.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این پژوهش از لینک دانلود زیر استفاده کنید.