کد مطلب: 102592

یکشنبه 25 تیر 1396 22:33

رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه

ابوالقاسم خندان دانشجوی دکتری اقتصاد در این مقاله به تحلیل پویای رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه پرداخته‌است.

یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد منابع انرژی در کشورهای خاورمیانه بر بار نظامی این کشورها تأثیرگذارند؛ به‌گونه‌ای که با افزایش یک‌درصدی سهم درآمدهای نفتی و گاز طبیعی از GDP، بار نظامی در این کشورها به ترتیب حدود ۰/۱۴ و ۰/۰۵ درصد افزایش خواهد یافت.

این مقاله در شماره ۲۲ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی ویژه بهار ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

برای دریافت متن کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده نمایید