کد مطلب: 113074

یکشنبه 18 فروردین 1398 17:19

جایگاه تنظیم‌گری در فرایند خصوصی‌سازی صنعت گاز

ویژگی انحصار طبیعیِ صنعت شبکه‌ای گاز به مواجهۀ این بازار با شکست منجر شده است. به واسطۀ شکست بازار، خصوصی‌سازی این صنعت، بدون ایجاد نهاد‌ها و ابزارهای تنظیم‌گر، منجر به بروز رفتارهای ضد رقابتی نظیر سوءاستفاده از وضعیت مسلط و انحصار خواهد شد. تجربیات کشورهای پیشرو مانند ایالات متحدۀ آمریکا نشان می‌دهد که این کشور حقوق عمومی رقابت برای بخش‌های رقابت‌پذیر بازار گاز و ابزارهای تنظیم‌گری بخشی برای بخش‌های رقابت‌ناپذیر آن تدوین کرده است.

این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیم‌گری و تجربۀ کشور آمریکا در استفاده از این ابزارها را بررسی می‌کند و بخش دوم به ارزیابی تنظیم‌گری صنعت گاز ایران اختصاص دارد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد به رغم تصویب ابزارهای تنظیم‌گری در اقتصاد ایران، هنوز این ابزارها در صنعت گاز ایران مورد استفاده قرار نگرفته و تمام زنجیرۀ ارزش این صنعت به صورت انحصاری در اختیار دولت است و نبود ابزارهای تنظیم‌گری در این صنعت سبب شده تا واگذاری صنایع پایین‌دستی با وجود تکلیف قانونی با موفقیت همراه نباشد.

برای دریافت ومطالعه متن کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.