برخی کارشناسان سئوالاتی را درباره بودجه نظامی آمریکا مطرح کرده اند که پاسخ و نحوه رسیدگی بایدن به این آنها بر امنیت ملی آمریکا، کسری بودجه فدرال و میراث او تأثیر خواهد داشت.
خبر خانه
نشست «بررسی ابعاد موضوع کار کودکان در فضای مجازی» با حضور مقامات، کارشناسان و کنشگران حوزه آسیب‌های اجتماعی و اصحاب رسانه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست
نشست تخصصی آسیب‌شناسی سیاستگذاری در حوزه اعتیاد جوانان بعدازظهر سه‌شنبه 4 بهمن ماه جاری با حضور کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست
هدف از انجام این پژوهش شناسایی و احصای خلأهای سیاستی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. روش پژوهش کیفی از نوع فراترکیب و جامعه تحقیق پژوهش‌های انجام شده در طول یک دهه از سال 1390 تا 1400 است. بر این اساس 40 مقاله به طور هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فیش‌برداری کیفی است که همزمان با فرایند جمع‌آوری اطلاعات، یافته‌های حاصله دسته‌بندی، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها حاکی از آن است که ظرفیت‌های مغفول احصاشده در چهار دسته سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی طبقه‌بندی شدند. ظرفیت مغفول سیاسی به باورمند نبودن سیاست‌گذاران به پدیده تحول، استفاده نکردن بهینه از ظرفیت نهادهای فراقوه‌ای، ضعف نگاه آینده‌گرایانه، ضعف پاسخگویی و تعهد به اجرا مربوط است. ظرفیت‌های مغفول اجتماعی معطوف به ضعف فرایند گفتمان‌سازی، توافق جمعی، تعاملات اثربخش درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی بوده و ظرفیت‌های مغفول فرهنگی دربرگیرنده ضعف پاسداشت فرهنگ ملی، تکثر و تعامل فرهنگی، ضعف سواد فرهنگی و در نهایت، ظرفیت‌های مغفول آموزشی بر کم‌توجهی به آموزش همه‌جانبه و پایدار و کم‌توجهی به نقش فرد در هویت‌سازی متمرکز است.از آنجا که آشنایی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان با ظرفیت‌های مغفول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بسیار مؤثر است؛ بنابراین اتخاذ رویکرد جامع و یکپارچه، فاصله گرفتن از نگاه جزئی به ابعاد مختلف تربیت، برخورد متوازن و همه‌جانبه با همه ابعاد حوزه‌های مغفول لازم و ضروری است.
خبر فصل نامه
جنگ اوکراین و اقدامات غرب علیه روسیه، تجربه‌های زیادی را در اختیار چین گذاشت. در حالی که پکن از سوی غرب تحت فشار است اما ممکن است تحریم‌ها و فشارهای زیادی بر سر تایوان در انتظار آن باشد که از جمله آنها، تحریم بیمه کشتی‌هاست که می تواند خسارت زیادی برای چین داشته باشد.
خبر خانه
با آغاز جنگ اوکراین، غرب به‌ویژه آمریکا تلاش زیادی کرد تا علاوه بر ارائه کمک‌ نظامی، سیاسی و اقتصادی به کی یف، از طریق دیپلماسی و فشار بر دیگر کشورها مانع از ارتباط آنها با روسیه شود و گلوگاه‌های اقتصادی مسکو را سد کند اما برخی کشورها از جمله هند، سیاست مستقلی را در این خصوص پیگیری کردند.
خبر اندیشکده‌های جهان