En

محمود جوادی

دانشجوی دکترای مطالعات اروپا دانشگاه تهران

محمود جوادی دانشجوی مقطع دکترای مطالعات اروپا در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی وی مسائل اروپا بالاخص کشور انگلستان بوده و در همین زمینه تالیفات متعددی از وی انتشار یافته است.