تصویر محمدرضا حق‌شناس

محمدرضا حق‌شناس

دانشگاه تربیت مدرس

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل

mhaghshenas50@gmail.com

تصویر ارشک حلی‌ساز

ارشک حلی‌ساز

دانشگاه هرمزگان

استادیار گروه مرتع و آبخیزداري

holisaz@hormozgan.ac.ir

تصویر محمد حیدرزاده

محمد حیدرزاده

دانشگاه تهران

کارشناس ارشد تاریخ

m.heidarzadeh@ut.ac.ir

تصویر جهان حیدری

جهان حیدری

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

تصویر سعید خالوزاده

سعید خالوزاده

استاد دانشگاه تهران

saidkhaloozadeh@yahoo.fr

کارشناس ارشد مسائل اروپا
تصویر احمد خامسان

احمد خامسان

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

دکتری روانشناسی

sk.fekr@birjand.ac.ir

تخصص‌ها؛‌ روان‌شناسی، آسیب‌های اجتماعی و آموزش عالی
تصویر هومان خاکپور

هومان خاکپور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیار

کارشناس مهندسی مرتع و آبخیزداری

تصویر لعیا خاکی

لعیا خاکی

فعال محیط‌زیست

layakhaki87@gmail.com