تصویر زهرا خدابین

زهرا خدابین

دانشگاه تهران

کارشناس ارشد مطالعات روسیه

zahra.khodabin@ut.ac.ir

تصویر محمدرضا خردپیشه

محمدرضا خردپیشه

آزاد اسلامی

کارشناسی

info@css.ir

تصویر میثم خسروی

میثم خسروی

سازمان پژوهش‌­های علمی­ و­صنعتی ایران

فوق دکتری سیاستگذاری علم و فناوری

تصویر عباس خندان

عباس خندان

دکتری اقتصاد از دانشگاه Siena ایتالیا

Khandan.abbas@gmail.com

تخصص‌ها؛ اقتصاد سیاسی، انتخاب عمومی، دینامیک اقتصادی، تئوری بازی‌ها
تصویر کوروس خوشبخت

کوروس خوشبخت

پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

تصویر حسین خوشدل لویه

حسین خوشدل لویه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی

h.khoshdellooyeh@gmail.com

تصویر فاطمه خوشدلی

فاطمه خوشدلی

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه خاتم

کارشناسی ارشد

khoshdeli@css.ir

تصویر محمد خیری

محمد خیری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشجوی گروه کشاورزی اکولوژیک

تصویر آذردخت دارابیان

آذردخت دارابیان

کارشناس معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری

azardarabian@gmail.com

بطور رسمی بیست سال سابقه کار کارشناسی در حوزه‌های مختلف (معاونت هماهنگی معاون اول و معاونت امور مجلس ) نهاد ریاست جمهوری دارم. مطالعه در حوزه فلسفه را خارج از سیستم آموزشی دانشگاهی و حوزوی دنبال کرده‌ام.