تصویر حمیدرضا پورسلیمی

حمیدرضا پورسلیمی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشجوی دکترای اقتصاد

hamidrezap2@gmail.com

تصویر مونا پورقادری

مونا پورقادری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشجوی دکتری سیاست‌های غذا و تغذیه

pourghaderi2601@yahoo.com

تصویر آرین پورقدیری

آرین پورقدیری

دانشگاه اصفهان

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

aryanpourghadiri@gmail.com

تصویر محمدرضا پویافر

محمدرضا پویافر

دانشگاه علوم انتظامی امین

عضو هیئت علمی

mrpouyafar@gmail.com

تصویر محمد تاجیک

محمد تاجیک

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

Tajiklegal@gmail.com

وکیل پایه یک دادگستری
تصویر عباس تاجیک

عباس تاجیک

دانشگاه تهران

کاندیدای دکتری علوم سیاسی

atajik@ut.ac.ir

تصویر حسین تبریزنیا

حسین تبریزنیا

کارشناس ارشد علوم سیاسی

tabriz_nia@yahoo.com

تصویر مجید تفرشی

مجید تفرشی

رویال هالووی لندن