تصویر امیر جعفری آزاد
پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی آب و محیط زیست
تصویر محدثه جلیلی

محدثه جلیلی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی

jalili@css.ir

تصویر صادق جمالی

صادق جمالی

دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس ارشد حقوق محیط‌زیست

jamali5765@karshenasan.ir

تصویر مریم جمشیدی

مریم جمشیدی

دکتری جامعه‌شناسی

Maryam.jamshidi14@gmail.com

تصویر محمدتقی جهانبخش

محمدتقی جهانبخش

پژوهشگر مسائل آسیای جنوبی و غربی

djahanbakhsh@chmail.ir

تصویر آرزو جهانشیر

آرزو جهانشیر

دانشگاه دولتی فنی و مهندسی بویین زهرا

aresuj@gmail.com

تصویر محمود جوادی

محمود جوادی

دانشجوی دکترای مطالعات اروپا دانشگاه تهران

mahmoudjavadi@ut.ac.ir

تصویر امیرحسین چیت‌ساززاده

امیرحسین چیت‌ساززاده

دانشگاه تهران

کارشناس ارشد علوم سیاسی

amir.idea1986@gmail.com

تصویر ابوذر حاتمی یزد

ابوذر حاتمی یزد

مدیر شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس

تصویر مجید حاجی‌بابایی

مجید حاجی‌بابایی

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتری تاریخ ایران اسلامی

majidhajibabaee@gmail.com

تخصص‌ها؛ تاریخ، سیاست داخلی